Novetats

Any 2018 centenari de la càtedra de llengua valenciana en l'Universitat de Valéncia
Dissabte 27 de giner de 2018
19:00 Conferència sobre Lluís Fullana. La Nau. Universitat de Valéncia.
Dumenge 28 de giner de 2018
12:00 Missa en la catedral.
...
Frases del pare Lluís Fullana:
- Tractar, puix, d'acomodar la nostra ortografia a la catalana, ademés de ser cosa antipatriòtica, és empresa irracional i antillògica.
- El pòble valenciá té dret a l'us de la seua llengua. I per consegüent necessita que l'us d'eixe dret li siga garantit en totes les manifestacions de la vida, per mig de l'oficialitat de la materna llengua.
- No, no crec en l'unitat absoluta de la Llengua (catalana i valenciana). Si va existir, fon del sigle IX al XII, quan aquell 'romantium', pero després varem seguir diferents camins.
- Yo crec que l'ortografia deu de ser fidel reflex de la pronunciació i la nostra parla, tant fonèticament com morfològicament, diferix prou de la catalana.
- Una veritat que naix de la naturalea mateixa de l'home: que tot poble té dret a l'us de la seua llengua.
- El Govern espanyol té la sagrada obligació de respectar i fer que es respecten totes i cada una de les llengües parlades en Espanya.
- La llengua oficial, durant prop de cinc sigle, fon la llengua valenciana, fins que Felip V, de trista recordació... nos privà del dret natural del lliure eixercici de nostra llengua.
- L'imposició del castellà com a única llengua oficial en esta regió i antic regne, va contra el dret natural, i per això mateix oprimix i esclavisa la voluntat dels valencians.
- La pretensió de molts catalans i també d'alguns valencians en voler nomenar llengua catalana al llenguage valencià nos pareix, com sempre nos ha paregut, pretensió desgavellada i molt fòra de raó.
- ...les difererències fonètiques, morfològiques i sintàctiques del valencià i català [...] tot bon valencià deu conservar com ric tesor obtengut del desenroll natural i espontàneu de la seua llengua.
- (valencià i català) són llengües germanes; han evolucionat paregudament, encara que no en tot idènticament, pel qual motiu són llengües diferents.
- Del tronco de la lengua latina brotaron corpulentos retoños en las Regiones llamadas: Galicia, Portugal, Castilla, Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, los cuales, merced al cultivo incesante de sus habitantes, no tardaron en transformarse en otros tantos árboles, diferentes en cuanto a la forma de sus ramas y al color de sus hojas... (Discurs d'ingrés en la RAE).
- El estudio y cultivo del valenciano y mallorquín, tampoco pueden perjudicar al idioma Catalán; antes al contrario, deben favorecerle en todo sentido, especialmente el cultivo del valenciano, si se estudia detenidamente la fonética de ambos idiomas y se establecen los estudios comparativos correspondientes. (Discurs d'ingrés en la RAE).

Octubre de 2008
Cartells informatius contra la falta de llibertat llingüística en l'UPV

Abril de 2008
Campanya de recolzament contra la censura de l'area de normalisació de l'UPV.

2 de febrer de 2007
Cadena COPE. Programa La Linterna. César Vidal.
Dins de la secció de cultura, replega la denúncia de catalanisació en escoles i calendaris pancatalanistes de les universitas valencianes.
Archiu mp3 en la part del programa que nomena la denúncia del colectiu. (Web de La linterna)


24 d'octubre de 2006
Curs: VIAGE PER L'HISTÒRIA DE VALÉNCIA
En especial referència al Patrimoni Arquitectònic.
Organista per l'Institut d'Estudis Valencians. Colabora el Colectiu Lluís Fullana


22 de maig de 2006
Conferència per al dia 19 de juny de 2006: "TRANSICIÓ DE LA CIVILISACIÓ MUSULMANA A LA CRISTIANA EN EL REGNE DE VALÉNCIA",  per JOSEP VICENT GÓMEZ BAYARRI

4 d'abril de 2006
"Pancatalanisme, génesis, evolució i la seua influència en Valéncia i Espanya",  per Ramón García Hernández.

4 d'abril de 2006
"La lista de los conversos" per Ramón García Hernández.

3 d'abril de 2006
Llibret "Aproximación al conflicto socio-cultural-lingüístico y político entre Cataluña y Valencia", per Ramón García Hernández.

3 d'abril de 2006
Artículs publicats en diaris i respostes a dits artículs.


3 d'abril de 2006
Correspondència del Colectiu en el Rector de l'UPV.