OBJECTIUS DEL COLECTIU DEL PARE LLUÍS FULLANA

L’eix central del nostre Colectiu és defendre la llengua, cultura i història valencianes, pròpies, independents i diferenciades de qualsevol atra. Un objectiu fonamental per a nosatros és valencianisar l’Universitat i fer vore, en la nostra presència activa, que no tots els professors pensen de la mateixa manera en l’àmbit universitari valencià, per molt que alguns s’arroguen el dret de dir de sí mateix i en nom de tot el colectiu universitari “l’Universitat pensa, o diu tal cosa o tal atra...”.

El Colectiu naix format per Professors Universitaris, Catedràtics i Doctors, màxim títul que dona l’Universitat, com a experts i usuaris del mètodo científic. I des d’eixa posició rebugem el mit de la cientificitat de “l’unitat de la llengua”, puix afirmem que una teoria no pot basar-se en una acumulació d’opinions favorables d’experts, sino en models explicatius, basats en hipòtesis contrastables en la realitat, seguint la metodologia marcada pel mètodo científic.

I la realitat valenciana és que els valencians sentim la nostra llengua com a pròpia i diferenciada de les del seu entorn, és dir, que tenim una conciència llingüística no dialectal des de que naix com a llengua des del mateix segle XIV i una tradició lliterària equiparable a qualsevol de les llengües romàniques. Per una banda, l’hipòtesis de “l’unitat de la llengua” no explica estes realitats i, per tant, no l’acceptem com una teoria científicament vàlida. I, per una atra banda, la rebugem, perque és una hipòtesis de conveniència en l’únic objectiu polític de fer desaparéixer la llengua valenciana, substituint-la per la catalana.

Pero l’aspecte testimonial no pot ser l’únic o, després d’est acte de hui, ya no tindríem raó de ser. Els nostres objectius han d’anar més allà.

Defenem per tant l’us de l’autèntica Llengua Valenciana en totes les facetes de la vida universitària, en tota naturalitat i en tota valentia i entusiasme possible. L’us de la llengua valenciana en la vida univesitària el considerem un camí de convivència i una ferramenta de cultura. Ho fem utilisant la normativa que verdaderament més s’ajusta a la fonètica, el lèxic, la morfologia i la sintaxis valencianes, o siga, a la singularitat de la llengua valenciana, les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Lluitarem per l’homologació dels nivells obtinguts en els cursos de Llengua Valenciana que utilisen esta normativa.

També volem desfer el mit de que els valencianistes no som progressites. Progressar és millorar, sent fidels al mateix temps a la llengua i la cultura pròpies. Entenem, puix, que no ser valencià no és, evidentment, lo progressiste.

Manifestem que l’Universitat valenciana viu d’esquenes a la societat que la sustenta, defenent unes escales de valors que no coincidixen de cap manera en les del poble valencià, convertint-se aixina en una “gàbia d’allumenats”, al marge de la realitat social a qui ha de servir i no servir-se’n d’ella. Volem donar resposta a la necessitat que té la nostra societat, des de ya fa temps, d’un enfocament valencià autòcton del quefer universitari i per a defendre i promoure, en el sí de les universitats, postures, principis i punts de vista pròpiament valencians. Naixem, per tant, per a ser una via d’obertura i aproximació, en la mida de les nostres possibilitats, a la societat valenciana que sí que viu baix paràmetros de valencianitat. I aixina, una volta en marcha este colectiu, llegalisat com a Associació Cultural Universitària, volem escampar-lo a lo llarc del temps a uns atres membres del colectiu universitari: Llicenciats, PAS, grups d’estudiants, etc.

Volem fer fòrums i cursos de discussió metodològica i epistemològica, de llengua, cultura i història valenciana des de la base i de perfeccionament. Cursos i fòrums dirigits a universitaris, pero oberts a tot lo món, a tota la societat valenciana.

El Colectiu emetrà i farà públics els seus informes i opinions, en la mateixa validea científica que la de qualsevol atre colectiu universtari, en tot allò que afecte a la nostra essència: cultura, llengua, història i identitat dels valencians.

Reclamem també el dret a discrepar i, en particular, a poder pensar, a poder dir, a poder ensenyar i a que s'ensenye que existixen arguments de tot tipo per a sostindre que la cultura valenciana ha tingut i té una entitat pròpia. Lo més opost a l’espirit universitari en general i a l’espirit científic en particular és, precisament, l’imposició, la falta d’espirit crític, l’absència de matisos, el monolitisme ideològic o pensament únic. Farem que este reclam tinga resò en tots aquells professors, estudiants i treballadors de l’universitat que viuen situacions de por, psicosis, pressió i persecució per manifestar les seues discrepàncies en el poder establit en l’Universitat, en tot allò que respecta a la cultura valenciana. Estem ací per a recolzar-los i aplegarem en la seua defensa fins a on siga, des dels estaments universitaris al Síndic de Greuges o, si cal, a les instàncies judicials.

També naixem per a fomentar un nou clim democràtic i constituir-nos, en el sí de cada una de les Escoles i Facultats de les nostres Universitats, en alternativa de poder als actuals equips decanals, rectorals o en grups de pressió que decanten als equips rectorals cap a polítiques i postures universitàries pròpiament valencianes.

Volem treballar per a, des de l’Universitat, reclamar polítiques provalencianes, tant al Govern de la Generalitat Valenciana, com al Govern Espanyol o al Parlament Europeu:

Al Parlament Europeu i al Govern Espanyol li reclamem el reconeiximent de la llengua valenciana com a llengua minoritària i diferenciada.

Al Govern Espanyol que catalogue els llibres en llengua valenciana en el seu propi còdic diferenciat en el ISBN, com el tenen el portugués i el gallec i no un subcòdic de la llengua catalana.

Al Govern Espanyol i al de la Generalitat Valenciana la recuperació de l’àrea de coneiximent de Filologia Valenciana per a l’Universitat. No nos oponem a unes atres àrees com la de Filologia Catalana, batua, gallec o qualsevol atra que tinga presupost i demanda en les nostres Universitats. I que siga el poble valencià qui puga triar en llibertat i igualtat d’oportunitats lo que vol, democràticament.

Finalment, al Govern de la Generalitat Valenciana que no nos enganye més als valencians fent-nos creure que defén la Llengua Valenciana, fent com que defén la seua denominació, mentres promociona, hipòcritament, el català en les escoles volent fer-lo passar per valencià. En definitiva, que siga valent i que ensenye d’una volta per totes la llengua valenciana en les nostres escoles.